BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Decyzja - POŚ.6730.24.2020

                   Ruciane-Nida dn. 13 marca 2023 r.

POŚ.6730.24.2020                                   

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Lidii Małż

 

 Postanawiam

 

Umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki ewidencyjnej nr 65 położonej w obrębie geodezyjnym 15-Wojnowo, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, jako bezprzedmiotowe.

 

 Uzasadnienie

 

            Wnioskodawca Pani Lidia Małż wniosła o wycofanie swojego wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki ewidencyjnej nr 65 położonej w obrębie geodezyjnym 15-Wojnowo, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski.

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przychylił się do prośby i umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe.                 

 

    Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji

 

 

                                                               Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od jej otrzymania

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor – Wnioskodawca
  2. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia
  3. a/a

 

 

Sporządziła:

Julita Małż

Data powstania: poniedziałek, 13 mar 2023 13:36
Data opublikowania: poniedziałek, 13 mar 2023 13:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 wrz 2023 12:44
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 348 razy