BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Postanowienie - POŚ.6730.122.2022

        Ruciane-Nida, dn. 24 marca 2023 r.

Nasz znak :

POŚ.6730.122.2022

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku rekreacji indywidualnej oraz zmianie sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na części działki ewidencyjnej  nr 36/17 (w liniach rozgraniczających)  położonej w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, gmina Ruciane-Nida,

 

          p o s t a n a w i a m

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku rekreacji indywidualnej oraz zmianie sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na części działki ewidencyjnej  nr 36/17 (w liniach rozgraniczających)  położonej w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, gmina Ruciane-Nida, do czasu rozstrzygnięcia skargi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wniesionej przez skarżącą Panią Milenę Lewalską na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOPN.612.37.18.2023.EBK z dnia 09 marca 2023 r.

 

                                                         u z a s a d n i e n i e

 

            Pani Milena Lewalska złożyła wniosek na ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku rekreacji indywidualnej oraz zmianie sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na części działki ewidencyjnej  nr 36/17 (w liniach rozgraniczających)  położonej w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, gmina Ruciane-Nida.

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 22 lutego 2023 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o uzgodnienie projektu decyzji o warunki zabudowy dla w/w zamierzenia inwestycyjnego.

            Postanowieniem z dnia 09 marca 2023 r. znak: WOPN.612.37.18.2023.EBK, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie odmówił uzgodnienia projektu decyzji o warunki zabudowy dla ww. inwestycji.     

            Pani Milena Lewalska złożyła skargę do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOPN.612.37.18.2023.EBK z dnia 09 marca 2023 r.

            Art. 97 §1 pkt. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.) stanowi, iż organ I instancji jest obowiązany do zawieszenia toczącego się przed nim postępowania w przypadku gdy jego rozstrzygnięcie zależy od rozpatrzenia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 

 

                                                           p o u c z e n i e

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego        w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni, licząc od dnia jego doręczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca
  2. strony według wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia
  3. a/a

 

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

Data powstania: piątek, 24 mar 2023 11:02
Data opublikowania: piątek, 24 mar 2023 11:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 wrz 2023 12:44
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 309 razy