BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 33 ust. 1 i 3 z dnia 8 marca 1990 roku     o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023r., poz. 40),  ogłaszam II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew usuwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida

 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest drewno pozyskane w wyniku wycięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, stanowiące:

 

Stos nr I (10807) – gatunek modrzew, sortyment S2a, w łącznej ilości 7,30 m3;

cena wywoławcza 1 589,21 zł netto  (słownie:  tysiąc pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 21/100 gr), wadium 200,00 zł;

 

Stos nr II (10808) – gatunek brzoza, sortyment S4, w łącznej ilości 1,02 m3;

cena wywoławcza 94,25 zł netto  (słownie: dziewięćdziesiąt cztery złote 25/100 gr), wadium 20,00 zł;

 

Stos nr III (10809) – gatunek lipa, sortyment S2a, w łącznej ilości 20,67 m3;

cena wywoławcza 4 167,07 zł netto  (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złote 07/100 gr), wadium 500,00 zł;

 

Stos nr IV(10810)  – gatunek lipa, sortyment S4, w łącznej ilości 7,12 m3;

cena wywoławcza 493,42 zł netto  (słownie:  czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 42/100 gr), wadium 100,00 zł;

 

Stos nr V (10811) – gatunek lipa, sortyment S2a, w łącznej ilości 20,92 m3;

cena wywoławcza 4 217,47 zł netto  (słownie: cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych 47/100 gr), wadium 500,00 zł;

 

Stos nr VI (10812) – gatunek lipa, kłoda, sortyment WC02, w łącznej ilości 5,30 m3;

cena wywoławcza 2 196,32 zł netto  (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć  złotych 32/100 gr), wadium 300,00 zł;

 

Stos nr VII (10813) – gatunek sosna, sortyment S4, w łącznej ilości 13,80 m3;

cena wywoławcza 1 014,30 zł netto  (słownie: tysiąc czternaście złotych 30/100 gr), wadium 200,00 zł;

 

Stos nr VIII (10814) – gatunek sosna, kłoda, sortyment WC02, w łącznej ilości 9,55 m3;

cena wywoławcza 3 409,35 zł netto  (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięć  złotych 35/100 gr), wadium 400,00 zł;

 

Stos nr IX (10815) – gatunek sosna, sortyment S2a, w łącznej ilości 28,68 m3;

cena wywoławcza 7 247,44 zł netto  (słownie: siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 44/100 gr), wadium 800,00 zł;

 

Stos nr X (10816) – gatunek sosna, kłoda, sortyment WC01 w ilości 10,50m3 i WC02 w ilości 69,42m3, w łącznej ilości 79,92 m3;

cena wywoławcza 27 987,54 zł netto  (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem  złote 54/100 gr), wadium 2 800,00 zł;

 

Stos nr XI (10817) – gatunek modrzew, kłoda, sortyment WC01 w ilości 8,14m3 i WC02 w ilości 42,22m3, w łącznej ilości 50,36 m3;

cena wywoławcza 17 838,88 zł netto  (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem  złote 88/100 gr), wadium 1800,00 zł;

 

Stos nr XII (10818) – gatunek sosna, kłoda, sortyment WC01 w ilości 9,80m3 i WC02 w ilości 39,07m3, w łącznej ilości 48,87 m3;

cena wywoławcza 16 938,95 zł netto  (słownie: szesnaście  tysięcy  dziewięćset trzydzieści osiem  złotych 95/100 gr), wadium 1 700,00 zł;

 

Stos nr XIII (10819) – gatunek sosna, kłoda, sortyment WC01 w ilości 32,07m3 i WC02 w ilości 26,64m3, w łącznej ilości 58,71 m3;

cena wywoławcza 19 298,24 zł netto  (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem  złotych 24/100 gr), wadium 2 000,00 zł;

 

Stos nr XIV (10820) – gatunek sosna, kłoda, sortyment WC01 w ilości 8,92m3 i WC02 w ilości 42,60m3, w łącznej ilości 51,52 m3;

cena wywoławcza 17 930,58 zł netto  (słownie: siedemnaście tysięcy  dziewięćset trzydzieści złotych 58/100 gr), wadium 1 800,00 zł;

 

Stos nr XV  – gatunek liściaste/iglaste, drewno opałowe, w łącznej ilości 122,50 m3;

cena wywoławcza 2 915,50 zł netto  (słownie: dwa tysiące  dziewięćset piętnaście złotych 50/100 gr), wadium 300,00 zł;

 

II publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu   18 kwietnia  2023 roku, o godzinie 9:00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida, Al. Wczasów 4.

 

 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia  2023 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane - Nida. Za datę wniesienia wadium uważa    się datę wpływu na konto urzędu. W tytule przelewu należy wpisać ,,Wadium na zakup drewna Stos nr …”.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik musi się zapoznać z regulaminem przetargu.
 3. Drewno będące przedmiotem przetargu można oglądać w miejscu jego składowania – Ruciane-Nida ul. Cicha  (teren działki nr geod. 3107/24).
 4. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 5. Warunki przetargu:
 • Uczestnictwo w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu. 

Spółki lub firmy przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

 • Warunkiem udziału w sprzedaży będzie wpłata wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. W tytule przelewu należy wpisać ,,Wadium na zakup drewna Stos nr …”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
 • Osoby, które wpłaca wadium po terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.
 • Nabywcą poszczególnego stosu zostanie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę netto.
 • Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargi, stanowiące załącznik nr 3 do przetargu.
 1. Sprzedaż drewna podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia ustalona w drodze licytacji (licytacja odbywa się w kwocie netto) wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowej.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie lub ustnie kupującego o terminie i miejscu podpisania umowy na sprzedaż drewna.
 3. Kupujący wygrywający przetarg na sprzedaż drewna zobowiązany jest podpisać umowę sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 2.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od nabycia przedmiotu przetargu.
 5. Organizator może unieważnić przetarg jeżeli uzna, że zostały naruszone zasady określone w niniejszym regulaminie oraz gdy z innych przyczyn umowa nie może dojść do skutku.
 6. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Al.  Wczasów 4,  pokój nr 21, tel. 0/87/4254438.
 7. Podano do publicznej wiadomości: od dnia 05 kwietnia 2023 r. do dnia 17 kwietnia 2023r.
 8. Załączniki stanowiące integralną cześć ogłoszenia o przetargu na sprzedaż drewna:
 • Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przetargu na sprzedaż drewna – załącznik nr 1;
 • Projekt umowy – załącznik nr 2;
 • Wzór oświadczenia osoby przystępującej do przetargu – załącznik nr 3.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 kwi 2023 11:34
Data opublikowania: środa, 5 kwi 2023 11:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lis 2023 11:11
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 874 razy