BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego

Na podstawie art. art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. I art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida,  niżej wymienionej:

 1. działka ozn. nr geod. 226/61, o pow. 164 m2, położona w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane -Nida, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą OL1P/00012965/3. Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania opisana jako 03 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

      cena wywoławcza  netto  23 000,00  zł, wadium 2 000,00 zł.  

I publiczny przetarg ustny ograniczony zostanie przeprowadzony  w dniu 06 lipca 2023 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4.

Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego:

 1. Wybrano formę przetargu ograniczonego ponieważ kształt nieruchomości, jej wymiary i położenie uniemożliwiają jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, ale może stworzyć większe możliwości inwestycyjne dla sąsiednich działek.
 2. Z w/w powodów przetarg ograniczony jest do właścicieli działek oznaczonych nr geod. 226/56, 226/35 i 3123/1 położonej w obr. geod. Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lipca 2023 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
 2. Właściciele działek oznaczonych nr geod. 226/56, 226/35 i 3123/1 położonej w obr. geod. Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, do których przetarg został ograniczony, zamierzający uczestniczyć w przetargu winny zgłosić pisemne uczestnictwo w przetargu. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida pokój nr 15 (sekretariat) w formie pisemnej (oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu) w terminie do dnia 03 lipca 2023r. do godziny 14.30.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu:

 1. Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i poda do publicznej wiadomości w dniu 7 maja 2023r. listę osób zakwalifikowanych do ww. przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: ruciane-nida.pl,

Pozostałe warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu. 

Przystąpienie do przetargu osób będących w związku małżeńskim:

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej.

Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Spółki lub firmy przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Ponadto reprezentant spółki przystępując do licytacji zobowiązany jest do przedłożenia uchwały wspólników zezwalającej na nabycie nieruchomości.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.
 2. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
 1. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 2. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
 3. Koszt związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronach internetowych: ruciane-nida.pl, www.monitorurzedowy.pl.
 6. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida można uzyskać na stronie głównej www.bip.ruciane-nida.pl.
 7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane -Nida,  Al. Wczasów 4,  pokój nr 21, tel. 0/87/4254454, fax  0/87/4254456
 8. Podano do publicznej wiadomości: od dnia 31 maja 2023r.     do dnia 03 lipca 2023r.

 

 

                                                                                             

Data powstania: środa, 31 maj 2023 11:26
Data opublikowania: środa, 31 maj 2023 14:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 lip 2023 13:48
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 364 razy