BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) oraz § 18b rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56 z późn. zm.), zawiadamia o zamiarze aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ruciane-Nida.

Zgodnie z w/w przepisami Burmistrz zobowiązany jest do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy. W Gminnej Ewidencji Zabytków ujęte są zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez burmistrza w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zaktualizowana lista obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków uzgodniona zostanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Obiekty, które planowane są do ujęcia lub wykreślenia w GEZ zostały wskazane w wykazach stanowiących załączniki do niniejszego obwieszczenia.

Gminna Ewidencja Zabytków zostanie przyjęta zarządzeniem Burmistrza po upływie co najmniej 14 dni od dnia zawiadomienia o zamiarze aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków, dokonanym w drodze niniejszego obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Gminna Ewidencja Zabytków ma charakter zbioru otwartego i podlega aktualizacji, polegającej na włączeniu lub wyłączeniu obiektów lub obszarów po uprzednim uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla wprowadzonych w ewidencji zmian.

Zgodnie z § 18b ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, w przypadku podjęcia decyzji o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków, o włączeniu tej karty, o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku, o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków lub o wyłączeniu tej karty Burmistrz/Wójt zawiadomi niezwłocznie właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości, która przestała być zabytkiem.

Informacje na temat Gminnej Ewidencji Zabytków oraz zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, tel. 87 4254440, w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną kornelia.dawid@ruciane-nida.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Data powstania: piątek, 4 sie 2023 13:16
Data opublikowania: piątek, 4 sie 2023 13:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 wrz 2023 12:47
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 251 razy