BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ,6733.8.2023

 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN i stanowisk słupowych SN -Etap II. Inwestycja realizowana na działkach o nr geodezyjnych 1095, 1094, obręb Krzyże oraz działkach 1107, 1106, 1118, 1117, 1130, 1129, 1141, 1140, 1150/32, 1150/4, obręb Karwica, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A z siedzibą  ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowana przez pełnomocnika.

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

Data powstania: poniedziałek, 21 sie 2023 14:19
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sie 2023 14:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 wrz 2023 23:08
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 206 razy