BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

POŚ.6733.9.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego  na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN, złącza kablowego SN i stanowisk słupowych SN-Etap I na działkach o nr geodezyjnych 3167, 1003,1017, 1016, 1030, 1029, 1042, 1041, 1055, 1054, 1068, 1067, 1082, 1081, 1095, 1094, obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida oraz działki o nr geodezyjnych 1017, 1106, obręb Karwica, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowana przez pełnomocników.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

 

Data powstania: czwartek, 31 sie 2023 13:36
Data opublikowania: czwartek, 31 sie 2023 13:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 paź 2023 12:40
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 213 razy