BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida, niżej wymienionej:

 

Nieruchomość ozn. nr geod. 106/3 o powierzchni 51m2 i 106/7 o powierzchni 12m2 zabudowanych budynkiem o funkcji biurowej, położona w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida.

                 

            cena wywoławcza  netto   400 000,00 zł, wadium  30 000,00 zł.

   

 Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z działki  ozn. nr geod. 106/3 o powierzchni 51m2 i 106/7 o powierzchni 12m2 oraz budynku w zabudowie szeregowej. Położona w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00025889/0. Nieruchomość zabudowana budynkiem  o funkcji biurowej.   Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Konstrukcja budynku murowana. Dach dwuspadowy, kryty blachodachówką.

W budynku na parterze znajduje się pomieszczenie biurowe oraz wc, na poddaszu – dwa pokoje z łazienkami, w piwnicy zlokalizowana jest kotłownia i magazyn.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 54 m2,  powierzchnia użytkowa ok. 77,60 m2 powierzchnia gospodarcza ok. 35,80 m2.

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i ogrzewanie centralne lokalne z piecem olejowym.

Wyposażenie pomieszczeń nie stanowi przedmiotu sprzedaży.

 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu  05 października 2023r., o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Al. Wczasów 4.

 

 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 października 2023 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko -Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
 2. Uczestnictwo w przetargu:

Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu. 

Przystąpienie do przetargu osób będących w związku małżeńskim:

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej.

Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Spółki lub firmy przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Ponadto reprezentant spółki przystępując do licytacji zobowiązany jest do przedłożenia uchwały wspólników zezwalającej na nabycie nieruchomości.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
 2. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej tak, aby środki pieniężne zostały uznane na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
 4. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 5. Okazanie geodezyjne granic nieruchomości następuję staraniem i na koszt nabywcy nieruchomości.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronach internetowych: bip.ruciane-nida.pl, www.monitorurzedowy.pl.
 8. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Wczasów 4,  pokój nr 21, tel. 0/87/4254438, fax  0/87/4254456.
 9. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida można uzyskać na stronie głównej bip.ruciane-nida.pl.
 10. Podano do publicznej wiadomości od dnia 01.09.2023 r. do dnia 10.2023r.                                                   

                       

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 1 wrz 2023 12:49
Data opublikowania: piątek, 1 wrz 2023 12:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 paź 2023 08:57
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 528 razy