BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

UWAGA - Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przypomina o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.  W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)  każdy właściciel ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Informujemy również, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9 u ww. ustawy, burmistrz kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy Należy pamiętać, by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilość osadów, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

Znowelizowane przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar. Burmistrz został zobowiązany do prowadzenia cyklicznej kontroli, co najmniej raz na dwa lata, między innymi w zakresie:

- posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,

- zgodności postanowień umów z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

- dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida  w najbliższym czasie rozpocznie kontrolę posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłat za wykonaną usługę. Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność usług.

Informujemy także, że właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli w Urzędzie zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida (pokój nr 22)  lub do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 1 wrz 2023 14:03
Data opublikowania: piątek, 1 wrz 2023 14:29
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 421 razy