BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA- ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE (ZMIANY OD 01.01.2024)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem - Nidzie  na podstawie art.63 ust.16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informuje, że od 01.01.2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wpierającym oraz zmienią się zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Świadczenie wspierające wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych od ukończenia 18 roku życia, a jego wysokość oraz termin otrzymania zależeć będą od otrzymania decyzji wydawanej na wniosek klienta przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Nie jest możliwe łączenie pobierania świadczenia wspierającego oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie wypłacone świadczenia mogą zostać uznane za nienależnie pobrane, co skutkować będzie koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami. W przypadku pobierania świadczeń z MGOPS w Rucianem - Nidzie oraz jednoczesnego złożenia wniosku dot. świadczenia wspierającego w ZUS należy poinformować o tym MGOPS. Postępowanie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego lub jego wypłata zostanie wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez ZUS.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OD 01.01.2024 r., dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego:

  • będzie wypłacane tylko na osoby do ukończenia 18 roku życia,
  • będzie możliwe łączenie otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego oraz pracy zawodowej (nadal konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałe opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • przysługiwać będzie nowym podmiotom: rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
  • w przypadku opieki nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, możliwe będzie otrzymanie wielokrotności kwoty świadczenia pielęgnacyjnego (np. dwoje niepełnosprawnych dzieci = kwota świadczenia pielęgnacyjnego x2),
  • możliwe będzie jednoczesne pobieranie m.in. emerytury, renty, zasiłku stałego,

Ustawa wprowadza następujące przepisy przejściowe dla osób pobierających świadczenia:

  -  Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne złożone do 31.12.2023 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

  -  Do  świadczeń, do których prawo przyznane było co najmniej do 31.12.2023 r., obowiązują dotychczasowe zasady i są ważne do końca okresu, na które zostały przyznane. Oznacza to, m.in. że w trakcie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na dotychczasowych zasadach nadal nie będzie można podjąć zatrudnienia, pobierać renty/emerytury itd.  Osoba chcąca skorzystać ze świadczeń na nowych zasadach
(z możliwością zatrudnienia) będzie musiała złożyć oświadczenie o rezygnacji z dotychczas pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego oraz złożyć nowy wniosek po 01.01.2024 r. Nowe wnioski po 1.01.2024 r. będą mogły być złożone tylko na dzieci do ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu przez dziecko 18 lat, jako osoba pełnoletnia będzie mogła ubiegać się o świadczenie wspierające.  Jeśli po 01.01.2024 r. z pobierania świadczenia zrezygnuje opiekun niepełnosprawnej osoby dorosłej, nie będzie możliwości kontynuowania świadczenia pielęgnacyjnego w żadnej formie.

  - Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach, mogą kontynuować pobieranie świadczenia również w przypadku otrzymania przez osobę niepełnosprawną kolejnego orzeczenia. Warunkiem jest złożenie wniosku o wydanie  nowego orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku do MGOPS o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania nowego orzeczenia.  

Więcej informacji:

  • Infolinia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotycząca świadczenia wspierającego: (22) 245-61-00
  • Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) tekst ustawy dostępny na stronie dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1429
Data powstania: piątek, 8 wrz 2023 10:02
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2023 10:06
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 246 razy