BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
I Miejsce wykonywania pracy :

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie al. Wczasów 4

II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku :
Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe.

III Wymagania dodatkowe :

1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. gospodarki gruntami :

1. Sprawy związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
2. Sprawy związane z budownictwem,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „pracownik ds. gospodarki gruntami” w terminie do 30 czerwca 2008 roku do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu pokój nr 15 lub przesłać listem na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pok.15, tel. 0-87 42 54 430.

Data powstania: poniedziałek, 16 cze 2008 08:39
Data opublikowania: poniedziałek, 16 cze 2008 10:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 lip 2008 07:35
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2098 razy