BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postepowania
GN-7624/13/08

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że po rozstrzygnięciu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie nr SKO-60-79/07 z dnia 18 stycznia 2008 r. przystępuję do ponownego rozpoznania sprawy z wniosku, z dnia 4 czerwca 2008 r.:

Polkomtel S.A.

którego pełnomocnikiem jest

Pan Jerzy Mańkut

dotyczący:
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 4 3030 sieci PLUS w miejscowości Ruciane-Nida, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 192/269, obszarze Natura 2000.

Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm./ planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć innych niż określone w art. 51 ust 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Jest przedsięwzięciem, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000, nie wynika z tej ochrony, ale może znacząco oddziaływać na ten obszar. Wobec powyższego realizacja planowanego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Data powstania: piątek, 20 cze 2008 13:43
Data opublikowania: wtorek, 24 cze 2008 07:59
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:58
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2223 razy