BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 33 ust. 1 i 3 z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm. ),  ogłaszam II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew usuwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida

 1. Przedmiotem sprzedaży jest drewno pozyskane w wyniku wycięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, stanowiące:

Stos nr I + Stos nr II

Stos nr I (11078) – gatunek modrzew, sortyment S2a, w łącznej ilości 2,41 m3

Stos nr II(11079)gatunek dąb, sortyment S2a, w łącznej ilości 2,84 m3;

–cena wywoławcza 856,70 zł netto  (słownie:  osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 70/100 gr), wadium 100,00 zł;

 

Stos nr III + Stos nr IV

Stos nr III (11080) – gatunek klon, sortyment S2a, w łącznej ilości 12,67 m3

STOS nr IV (11081)  – gatunek lipa, sortyment S2a, w łącznej ilości 10,63 m3

–cena wywoławcza 3 213,60 zł netto  (słownie: trzy tysiące dwieście trzynaście złotych  60/100 gr), wadium 400,00 zł;

 

Stos nr V

Stos nr V(11082);gatunek sosna, sortyment S4, w łącznej ilości 23,06 m3

–cena wywoławcza 1 904,76 zł netto  (słownie:  tysiąc siedemset dziewięćset cztery złote 76/100 gr), wadium 200,00 zł;

 

Stos nr VI + Stos nr VII +  Stos nr VIII

Stos nr VI (11083) – gatunek sosna, sortyment S2a, w łącznej ilości 11,60 m3;

Stos nr VII (11084) – gatunek świerk, sortyment S2a, w łącznej ilości 1,66 m3;

Stos nr VIII (11085) – gatunek sosna, sortyment S2a, w łącznej ilości 27,60 m3;

–cena wywoławcza 7 022,15 zł netto  (słownie:  siedem tysięcy dwadzieścia dwa złotych 15/100 gr), wadium 800,00 zł;

 

Stos nr IX + Stos nr X

Stos nr IX (11075) – gatunek modrzew, kłoda, sortyment WCK2, w łącznej ilości 12,73 m3;

Stos nr X (11076) – gatunek świerk, kłoda, sortyment WCK2, w łącznej ilości 1,97 m3;

–cena wywoławcza 4 786,35 zł netto  (słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złote 35/100 gr), wadium 500,00 zł;

 

Stos nr XI

Stos nr XI (10817)gatunek sosna, kłoda, sortyment WCK2, w łącznej ilości 246,03 m3;

–cena wywoławcza 69 060,62 zł netto  (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt  złotych 62/100 gr), wadium 7 000,00 zł;

 

Stos nr XII

Stos nr XII  – gatunek liściaste/iglaste, drobnica opałowa, w łącznej ilości 179,01 m3;

–cena wywoławcza 4 260,44 zł netto  (słownie: cztery tysiące  dwieście sześćdziesiąt  złotych 44/100 gr), wadium 500,00 zł.

 

II publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 25 kwietnia  2024 roku, o godzinie 9:00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida,             Al. Wczasów 4.

 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia  2024 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane - Nida. Za datę wniesienia wadium uważa    się datę wpływu na konto urzędu. W tytule przelewu należy wpisać ,,Wadium na zakup drewna Stos nr …”.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik musi się zapoznać z regulaminem przetargu.
 3. Drewno będące przedmiotem przetargu można oglądać w miejscu jego składowania – Ruciane-Nida ul. Cicha  (teren działki nr geod. 3107/24).
 4. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 5. Warunki przetargu:
 • Uczestnictwo w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu. 

Spółki lub firmy przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

 • Warunkiem udziału w sprzedaży będzie wpłata wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. W tytule przelewu należy wpisać ,,Wadium na zakup drewna Stos nr …”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
 • Osoby, które wpłaca wadium po terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.
 • Nabywcą poszczególnego stosu zostanie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę netto.
 • Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargi, stanowiące załącznik nr 3 do przetargu.
 1. Sprzedaż drewna podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia ustalona w drodze licytacji (licytacja odbywa się w kwocie netto) wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowej.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie lub ustnie kupującego o terminie i miejscu podpisania umowy na sprzedaż drewna.
 3. Kupujący wygrywający przetarg na sprzedaż drewna zobowiązany jest podpisać umowę sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 2.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od nabycia przedmiotu przetargu.
 5. Organizator może unieważnić przetarg jeżeli uzna, że zostały naruszone zasady określone w niniejszym regulaminie oraz gdy z innych przyczyn umowa nie może dojść do skutku.
 6. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida,   Al. Wczasów 4,  pokój nr 21, tel. 0/87/4254438.
 7. Podano do publicznej wiadomości: od dnia 17 kwietnia 2024 r. do dnia 24 kwietnia 2024r.
 8. Załączniki stanowiące integralną cześć ogłoszenia o przetargu na sprzedaż drewna:
 • Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przetargu na sprzedaż drewna – załącznik nr 1;
 • Projekt umowy – załącznik nr 2;
 • Wzór oświadczenia osoby przystępującej do przetargu – załącznik nr 3.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 17 kwi 2024 12:10
Data opublikowania: środa, 17 kwi 2024 12:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 kwi 2024 07:48
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 119 razy