BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż płyt drogowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 33 ust. 1 i 3 z dnia 8 marca 1990 roku    o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm. ),  ogłaszam I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż płyt drogowych stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida

 

 1. Przedmiotem sprzedaży są płyty drogowe stanowiące własność Gminy Ruciane-Nida:

Opis przedmiotu sprzedaży:

Płyty drogowe o wymiarach 130x300cm w ilości 146 sztuk.

Płyty drogowe o wymiarach 100x300cm w ilości 611 sztuk.

Płyty betonowe, pojedynczo zbrojone. Część płyt nie posiada uchwytów transportowych. Cześć płyt posiada ubytki na obrzeżach.

- Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaż znajduje się w regulaminie przetargu.

 

Cena wywoławcza 104 250,00 zł netto  (słownie:  sto cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 gr), wadium 10 500,00 zł.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 21 czerwca  2024 roku, o godzinie 11:00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida,             Al. Wczasów 4.

 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca  2024 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane - Nida. Za datę wniesienia wadium uważa    się datę wpływu na konto urzędu. W tytule przelewu należy wpisać ,,Wadium na zakup płyt drogowych …”.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik musi się zapoznać z regulaminem przetargu.
 3. Płyty drogowe będące przedmiotem przetargu można oglądać w miejscu jego składowania – Ruciane-Nida ul. Leśna 10.
 4. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu na sprzedaż płyt drogowych, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 5. Warunki przetargu:
 • Uczestnictwo w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu. 

Spółki lub firmy przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

 • Warunkiem udziału w sprzedaży będzie wpłata wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. W tytule przelewu należy wpisać ,,Wadium na zakup płyt drogowych”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
 • Osoby, które wpłaca wadium po terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.
 • Nabywcą płyt drogowych zostanie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę netto.
 • Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargu, stanowiące załącznik nr 3 do przetargu.
 1. Sprzedaż podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia ustalona w drodze licytacji (licytacja odbywa się w kwocie netto) wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowej.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie lub ustnie kupującego o terminie i miejscu podpisania umowy sprzedaży
 3. Kupujący wygrywający przetarg zobowiązany jest podpisać umowę sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 2.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od nabycia przedmiotu przetargu.
 5. Organizator może unieważnić przetarg jeżeli uzna, że zostały naruszone zasady określone w niniejszym regulaminie oraz gdy z innych przyczyn umowa nie może dojść do skutku.
 6. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Al.  Wczasów 4,  pokój nr 21, tel. 0/87/4254438.
 7. Podano do publicznej wiadomości: od dnia 06 czerwca 2024 r. do dnia 20 czerwca 2024r.
 8. Załączniki stanowiące integralną cześć ogłoszenia o przetargu na sprzedaż płyt drogowych:
 • Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przetargu na sprzedaż płyt drogowych – załącznik nr 1;
 • Projekt umowy – załącznik nr 2;
 • Wzór oświadczenia osoby przystępującej do przetargu – załącznik nr 3.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 cze 2024 13:04
Data opublikowania: czwartek, 6 cze 2024 13:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 cze 2024 08:11
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 205 razy