BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Zawiadamiam, że dnia 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Agnieszka Kręciewska

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Miejskiej Ruciane–Nida.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida z 29 maja 2024 r.
 5. Przyjęcie planów pracy na II półrocze 2024 roku:

1) Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej,

2) Przyjęcie planu pracy Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej i Budżetu,

3) Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,

4) Przyjęcie planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Turystyki,

5) Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

 1. Raport o stanie Gminy Ruciane-Nida za 2023 rok:

1) Przedstawienie raportu o stanie Gminy Ruciane-Nida za 2023 rok;

2) Debata nad raportem o stanie Gminy Ruciane-Nida za 2023 rok;

3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida wotum zaufania.

 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane-Nida za 2023 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:

1) Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

2) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023r.;

3) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ruciane-Nida;

4) Dyskusja nad sprawozdaniem;

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

 1. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ruciane-Nida w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok:

1) Przedstawienie wniosku przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

2) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dot. w/w wniosku Komisji Rewizyjnej;

3) Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej;

4) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

 1. Podjęcie uchwał:

1) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2024-2028 r.;

2) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 r.;

3) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Karwica – kompleks VII;

4) Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat (cz. dz. o nr geod. 270/15 o pow. 105 m2 w m. Ruciane-Nida);

5) Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat (cz. dz. o nr geod. 275/11 o pow. 92 m2 w m. Ruciane-Nida);

6) Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat (dz. o nr geod. 197/6 o pow. 231 m2 w m. Ukta).

 1. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
 2. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 3. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 4. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
Data powstania: wtorek, 11 cze 2024 10:21
Data opublikowania: wtorek, 11 cze 2024 11:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 cze 2024 14:47
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 186 razy