BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ST. DS. ROZLICZEN PŁACOWO-KADROWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PUP

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: 

 

W ZAKRESIE ROZLICZEŃ PŁACOWO-KADROWYCH:

 

 1. Przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie organizowania robót publicznych, prac interwencyjnych i staży absolwenckich oraz przedkładanie do zaopiniowania propozycji osób kwalifikujących się do zatrudnienia na w/w prace.

 2. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
  z pracownikami robót publicznych, prac interwencyjnych, stażystów.

 3. Zakładanie, prowadzenie, kompletowanie akt osobowych, ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów wypoczynkowych oraz nadzór nad ich wykorzystaniem przez pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych i stażystów.

 4. Sporządzanie dokumentacji w sprawach refundacji do PUP.

 5. Sporządzanie list płac oraz prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników prac robót publicznych, prac interwencyjnych i stażystów.

 6. Wydawanie zaświadczeń o zarobkach pracownikom robót publicznych i prac interwencyjnych.

 7. Terminowe przekazywanie danych niezbędnych do wyliczenia składek na PFRON.

 8. Terminowe sporządzanie i przekazywanie danych niezbędnych na potrzeby ZFŚS.

 9. Sporządzanie i przeprowadzanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń osób świadczących na rzecz Urzędu Gminy usług, tj. umowy o dzieło, umowy zlecenie.

 10. Roczne rozliczanie podatkowe z osiągniętych dochodów: pracowników prac interwencyjnych, robót publicznych, umów o dzieło, umów zleceń, diet członków obwodowych komisji wyborczych - PIT-11, PIT-R.

 11. Sporządzanie zaświadczeń Rp-7 dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych.

 12. Współpraca z pracownikiem zajmującym się wynagrodzeniami pracowników urzędu, terminowe przekazywanie wykazu osób podlegających rejestracji, zmianie danych i wyrejestrowaniu pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych, umów zleceń, umów o dzieło.

 13. Prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji.

 14. Sporządzanie i terminowe przekazywanie sprawozdań w zakresie GUS dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników.

 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i Kierownika Referatu Finansowego.

 

W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:

 

 1. Opracowywanie przy współudziale właściwych organów Gminy programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 2. Organizowanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w tym pomocy psychicznej
  i prawnej.

 3. Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci z rodzin patologii społecznych.

 4. Prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 5. Współpraca z Klubem AA oraz z Policją w zakresie problemów alkoholowych.

 

Data powstania: wtorek, 19 sie 2008 12:37
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2008 12:40
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 7186 razy