BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ST. DS. KSIĘGOWOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy:


1. Prowadzenie rachunkowości Urzędu Miasta i Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

2. Dokonywanie kontroli wstępnej operacji gospodarczych i finansowych, tj. :

- zgodności z planem,

- kompletności i rzetelności dokumentów.

3. Kompletowanie i sprawdzanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków budżetowych pod względem formalno - rachunkowym.

4. Kompletowanie wyciągów z dowodami księgowymi.

5. Terminowe sporządzanie i dekretowanie dowodów księgowych, klasyfikacja budżetowa dowodów księgowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi tym zakresie przepisami.

6. Dokonywanie księgowań w obowiązującym w Urzędzie Gminy systemie komputerowym na kontach syntetycznych i analitycznych.

7. Dokonywanie terminowych płatności z tytułu powstałych zobowiązań wobec kontrahentów ZUS, US, PEFRON, składek członkowskich na związki zawodowe.

8. Sporządzanie „Zestawienia obrotów i sald”, uzgadnianie obrotów i sald Księgi Głównej Urzędu na koniec każdego miesiąca, zgłaszanie przełożonym spostrzeżeń w tym zakresie.

9. Wystawianie not obciążeniowych i uznaniowych.

10. Sporządzanie przelewów.

11. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych oraz wszelkich zestawień danych na potrzeby Urzędu.

12. Opracowanie planów finansowych Urzędu i bieżąca kontrola ich realizacji.

13. Bieżące informowanie przełożonych o przekroczeniu planu wydatków w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej, zgłaszanie propozycji zmian do planu wydatków.

14. Opracowywanie wniosków w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu.

15. Opracowywanie rocznych i okresowych analiz z wykonania budżetu Urzędu.

16. Rozliczanie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji składników majątkowych i ujęcie ich w księgach rachunkowych.

17. Prowadzenie księgi analitycznej środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu.

18. Naliczenie amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.

19. Sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych z wykonania planu wydatków budżetu Rb-28, oraz kwartalnych i rocznych sprawozdań w zakresie operacji finansowych Rb-Z, Rb-UZ, a także Rb-WSA.

20. Obsługa programu „Bestia” – wprowadzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu oraz przekazywanie do RIO.

21. Sporządzanie sprawozdań finansowych jednostek: bilansu Urzędu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian
w funduszu jednostki.

22. Bieżące i prawidłowe prowadzenie ewidencji w zakresie przychodów i kosztów działalności ZFŚS oraz udzielonych pożyczek mieszkaniowych.

23. Terminowe załatwianie korespondencji.

24. Terminowe przygotowywanie dokumentów finansowo - księgowych do archiwum zakładowego.

25. Księgowanie i ewidencja instrumentów finansowych zabezpieczających należyte wykonanie umów.

26. Należyte przechowywanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości finansowej.

27. Dbałość o aktualności i kompletność przepisów, których znajomość jest niezbędna na zajmowanym stanowisku.

28. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i Kierownika Referatu Finansowego.

 

Data powstania: wtorek, 19 sie 2008 12:57
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2008 13:05
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 7885 razy