BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, że dnia 21 listopada 2008 r. wpłynął wniosek

Biura Projektowego „ELJOT” B.L.M.T. Jarosz
ul. Partyzantów 13 C/8
80-254 Gdańsk,
będącego pełnomocnikiem inwestora, którym jest Gmina Ruciane-Nida

dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Ruciane-Nida w ulicach Kowalik, Kasztanowej i Akacjowej.

Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm./ planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć innych niż określone w art. 51 ust 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Jest przedsięwzięciem, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000, nie wynika z tej ochrony, ale może znacząco oddziaływać na ten obszar. Wobec powyższego realizacja planowanego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.
Data powstania: środa, 3 gru 2008 08:20
Data opublikowania: środa, 3 gru 2008 08:29
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:24
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2745 razy