BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie

Na podstawie art.51 ust.2, 3 i 5 i art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627. z późn. zmianami) po otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu (znak ZNS-4316/38-01/08 z dnia 23 października 2008 r. ) oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie (postanowienie nr ŚR.III.6635-0011-186/08 z dnia 21 października 2008 r.)

p o s t a n a w i a m

nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowościach Nowa Ukta, Ukta, Gałkowo, Wojnowo, Osiniak-Piotrowo, Wólka, Śwignajno, Ładne Pole, Zameczek na terenie gminy Ruciane-Nida z podłączeniem do istniejącego przewodu tłocznego ścieków ułożonych na odcinku Borek – Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000 zgodnie z wymaganiami art. 51 ust. 2a cyt. Ustawy Prawo ochrony środowiska, w zakresie ograniczonym do określenia oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura, ze szczególnym uwzględnieniem:

1. określenia występowania gatunków ptaków (i ich siedlisk), dla ochrony których wyznaczono obszar specjalnej ochrony Natura 2000 „PUSZCZA PISKA” (kod obszaru: PLB280008), zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 ze zm.) oraz załącznikiem nr 1 Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia oraz na terenach sąsiednich w promieniu 400 m,
2. oceny potencjalnego wpływu (bezpośredniego i pośredniego) planowanego przedsięwzięcia na siedliska lęgowe oraz gatunki ptaków, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000,
3. określenia sposobów minimalizacji oddziaływania w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

Inwentaryzację terenową występowania gatunków ptaków (i ich siedlisk) należy wykonać w okresie lęgowym.

u z a s a d n i e n i e

Biuro projektowe „ELJOT” B.L.M.T. Jarosz 21/23, 10-508 Olsztyn wystąpiło w dniu 12 września 2008 r. 2008 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowościach Nowa Ukta, Ukta, Gałkowo, Wojnowo, Osiniak-Piotrowo, Wólka, Śwignajno, Ładne Pole, Zameczek na terenie gminy Ruciane-Nida z podłączeniem do istniejącego przewodu tłocznego ścieków ułożonych na odcinku Borek – Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000. Stwierdzono, że wniosek spełnia wymogi art. 49 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Do wniosku i informacji dołączono kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami i obszarem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek wraz z dołączoną dokumentacją został przesłany do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu celem wydania opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko i określenia jego zakresu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu w piśmie znak ZNS-4316/38-01/08 z dnia 23 października 2008 r. wyraził opinię o braku konieczności sporządzania raportu. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Przyrody w Olsztynie postanowieniem nr ŚR.III.6635-0011-186/08 z dnia 21 października 2008 r. wydał opinię, w której uznał, iż dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Analizując wniosek, dokumenty złożone przez inwestora oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie uznano, że dla wskazanego wyżej przedsięwzięcia istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Raport należy opracować w oparciu o art. 52 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Mając powyższe na uwadze nałożono obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia.


p o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania.
Data powstania: wtorek, 16 gru 2008 12:21
Data opublikowania: środa, 17 gru 2008 10:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 gru 2008 09:00
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2631 razy