BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie

Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627. z późn. zmianami) po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak RDOŚ-28-OON-6635-011-019/08/ab

p o s t a n a w i a m

stwierdzić brak obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Wczasów w Rucianem-Nidzie, na działkach nr 120/4, 134/1, 133/2, 75/10 i 75/9, w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000, którego inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida.

u z a s a d n i e n i e

Gmina Ruciane-Nida stwierdziła konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Wczasów w Rucianem-Nidzie, na działkach nr 120/4, 134/1, 133/2, 75/10 i 75/9, w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000. Dnia 21 października 2008 r. został złożony wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww przedsięwzięcia Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz z stosowną dokumentacją przesłano do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz ewentualnie określenia jego zakresu. W trakcie postępowania kompetencje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie opiniowania oraz uzgadniania środowiskowych uwarunkowaniach zgody przejął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Olsztynie. Planowana inwestycja, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest lub może być wymagane. Ze względu na fakt lokalizacji inwestycji na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 „PUSZCZA PISKA” (kod obszaru: PLB280008), utworzonego na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 ze zm.), przedsięwzięcie zalicza się do tzw. III grupy przedsięwzięć, ujętych w art. 51 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska.
Przy realizacji przedsięwzięcia nie występuje potrzeba wycinki drzew ani zakrzewień. Ponadto nie będą dopuszczone do użycia materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia; wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, których szkodliwość po zakończeniu robót zanika (np. pylaste) będą użyte wyłącznie pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Po szczegółowej analizie dokumentacji, w tym Standardowego Formularza Danych dla obszaru Natura 2000 „PUSZCZA PISKA” (kod obszaru: PLB280008), w ocenie organu z uwagi na charakter i lokalizację inwestycji w pasie drogowym w miejscu istniejącego chodnika dla pieszych na terenie miasta Ruciane-Nida przedsięwzięcie przy zachowaniu warunków realizacji określonych w sentencji postanowienia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na siedliska gatunków ptaków oraz gatunki ptaków, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000. Biorąc powyższe pod uwagę Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak RDOŚ-28-OON-6635-011-019/08/ab dnia 4 grudnia 2008 r. wyraził opinię o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak ZNS-4316/43/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. wyraził opinię, iż przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), wymienionych w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.).

Wobec powyższego postanawiam jak na wstępie

p o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania.
Data powstania: piątek, 19 gru 2008 12:11
Data opublikowania: piątek, 19 gru 2008 13:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 gru 2008 09:00
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2394 razy