BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz Nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami)

Nr geod. 611, 612, 613
Pow. 322 m2 342 m2 362 m2
Łącznie 1.026 m2
Położenie: Ruciane-Nida ul. Kasztanowa

Cena netto 65.200,00 zł

KW 12965

Przedmiotem sprzedaży są trzy działki przeznaczone pod jedną zabudowę, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowią teren o funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.


Powyższe 3 działki gruntu przeznaczone są do sprzedaży dla jednego nabywcy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwały nr XVIII/147/2007 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Nabywca wyłoniony w przetargu uiszcza cenę sprzedaży przed spisaniem umowy notarialnej.
Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.
Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 22% podatek VAT i koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres od 5.06.2009 roku do 27.06.2009 roku a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu,


Data powstania: piątek, 5 cze 2009 10:39
Data opublikowania: piątek, 5 cze 2009 08:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 cze 2009 13:47
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2608 razy