BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonymBurmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, nie zabudowanej, ozn. nr geod. 87/21, o pow. 177 m2, ujawnionej w księdze wieczystej KW 13031, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Bocznej, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod magazyny, składy, produkcję.
Cena wywoławcza wynosi 4.300,00 zł (netto).
Wadium wynosi 800,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 9 lipca 2009 roku, o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie Aleja Wczasów 4, sala nr 4.
W przetargu mogą brać udział właściciele działek gruntu przyległego do działki ozn. nr geod. 87/21, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Bocznej.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie Al. Wczasów 4, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie, w terminie do dnia 6 lipca 2009 roku włącznie.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej, pokój nr 2 w tut. Urzędzie, do dnia 6 lipca 2009 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT.
Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Ruciane-Nida.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie Al. Wczasów 4, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

Data powstania: piątek, 5 cze 2009 11:43
Data opublikowania: piątek, 5 cze 2009 08:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lip 2009 08:57
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3042 razy