BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego,
sporządzony na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Krzyżach, stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, ozn. nr geod. 91/22, o pow. 457 m2, będącą w użytkowaniu wieczystym Pani Aleksandry Zofii Lipińskiej, ujawnioną w KW 10983, w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXIV/10/2009, z dnia 26 lutego 2009 roku.

Działka ozn. nr geod. 91/22 jest nie zabudowana i nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Sąsiednie działki zabudowane są budynkami rekreacyjnymi. W ewidencji gruntów występuje oznaczenie jej użytku symbolem Bi – inne tereny zabudowane ( budynek spalony).

Rzeczoznawca majątkowy 20.03.2009 roku ustalił:
- wartość rynkową przedmiotowej działki w kwocie 16.400,00 zł netto,
- wartość jej prawa użytkowania wieczystego w kwocie 9.800,00 zł netto.
Na podstawie art. 69 wyżej wymienionej ustawy o gospodarce nieruchomościami na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości dlatego nabywca przedmiotowej działki wnosi na rzecz sprzedawcy kwotę brutto 8.052,00 zł ustaloną według wyliczenia:
16.400,00 zł – 9.800,00 zł = 6.600,00 zł plus 22% podatek VAT stanowiący kwotę 1.452,00 zł = 8.052,00 zł słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote.
Koszt spisania umowy notarialnej i koszt przygotowania działki do sprzedaży ponosi nabywca.
Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej.
Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres 21 dni ( od dnia 5.06.2009 roku do dnia 27.06.2009 roku) a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu.Data powstania: piątek, 5 cze 2009 14:00
Data opublikowania: piątek, 5 cze 2009 08:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 cze 2009 13:47
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2656 razy