BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie dwóch II przetargów ustnych nieograniczonych

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:
a/ nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, nie zabudowanej, ozn. nr geod. 24/2, o pow. 3.200 m2, ujawnionej w KW 13651, położonej w Wejsunach.
Cena wywoławcza netto wynosi 126.848,00 zł,
Wadium wynosi 25.000,00 zł.
b/ nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, nie zabudowanej, ozn. nr geod. 148, o pow. 2.400 m2, ujawnionej w KW 15486, położonej w Śwignajnie.
Cena wywoławcza netto wynosi 44.808,00 zł.
Wadium wynosi 8.000,00 zł.
Nieruchomości gruntowe będące przedmiotem przetargu przeznaczone są pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z budynkiem gospodarczym na podstawie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy.
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
6 sierpnia 2009 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2009 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16, o powierzchni użytkowej 56,15 m2, położonego na IV piętrze 24-lokalowego budynku mieszkalnego nr 8 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o pow. 3,28 m2, Wraz ze sprzedażą przedmiotowego lokalu następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału wielkości 56,15/1028,36 części w działce ozn. nr geod. 205/3, o pow. 531 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny nr 8.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 80.000,00 zł ( w tym lokal – 98,80% i udział w gruncie – 1,20% ), wadium wynosi – 16.000,00 zł.
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
6 sierpnia 2009 roku, o godzinie 10.30, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2009 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem
( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.
3 Ustalona w przetargu cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 jest zwolniona z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
4. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego, koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i będzie wnosił przez okres trwania użytkowania wieczystego udziału w gruncie opłatę roczną stanowiącą 1% wartości tego udziału ponadto jest zobowiązany wnieść pierwszą opłatę wynoszącą 25% wartości tego udziału + 22% VAT.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.
7. Bliższych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4231036 w 52 lub 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.Data powstania: piątek, 19 cze 2009 12:15
Data opublikowania: piątek, 19 cze 2009 07:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 sie 2009 12:44
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3259 razy