BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

na „Karosację samochodu pożarniczego Star 266 dla OSP w Karwicy"
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na „Karosację samochodu pożarniczego Star 266 dla OSP w Karwicy” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)
Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 34144210-3, 34210000-2
Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od podpisania umowy.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi polegające na karosacji samochodu pożarniczego STAR 266 stanowiącego wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwicy.
Karosacja powinna spełniać wymogi w zakresie: polskich przepisów o ruchu drogowym
z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr. 58 z 2003 r. poz. 515 z późniejszymi zmianami) oraz posiadać pozytywną opinię na samochód pożarniczo - gaśniczy z przeznaczeniem dla OSP wydaną przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria oceny ofert:
- cena - 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 800- 1500, pokój nr 1.
Marek Tyszka Komendant Gminny OSP – w przedmiocie zamówienia, tel. 600 821 106, w godz. 800- 1500.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 07 lipca 2009 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07 lipca 2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt VI ppkt 2 SIWZ i oświadczenia określonego w pkt VI ppkt 1 SIWZ,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt VI ppkt 3, 4 ,6 i 7 SIWZ oraz oświadczenia określonego w pkt VI ppkt 1 SIWZ,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w pkt VI ppkt 5 SIWZ i oświadczenia określonego w pkt VI ppkt 1 SIWZ,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w pkt VI ppkt 1 SIWZ,
5. akceptują warunki i wymagania określone w SIWZ.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 26 czerwca 2009 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 26 czerwca 2009 r.
Data powstania: piątek, 26 cze 2009 09:09
Data opublikowania: piątek, 26 cze 2009 09:46
Data przejścia do archiwum: środa, 8 lip 2009 12:56
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2579 razy