BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży działek budowlanychNa podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza:
I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionych w KW 12965:

I. położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Dybówek II:
a/ działka ozn. nr geod. 13/7, o pow. 1.174 m2,
Cena wywoławcza netto – 53.200,00 zł, wadium – 10.500,00 zł.
b/ działka ozn. nr geod. 13/8, o pow. 1.166 m2,
Cena wywoławcza netto - 52.800,00 zł, wadium - 10.000,00 zł.
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

II. położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Kasztanowej:
a/ działka ozn. nr geod. 614 i 615, o pow. łącznej 1.010 m2,
Cena wywoławcza netto – 64.200,00 zł, wadium - 12.800,00 zł
b/ działka ozn. nr geod. 611, 612 i 613, o pow. łącznej 1.026 m2,
Cena wywoławcza netto – 65.200,00 zł, wadium – 13.000,00 zł.
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
18 sierpnia 2009 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2009 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 14 sierpnia 2009 roku włącznie ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.
Data powstania: piątek, 17 lip 2009 12:56
Data opublikowania: piątek, 17 lip 2009 12:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 sie 2009 07:42
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2805 razy