BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 20 stycznia 2009 r. (data wpływu) wpłynął wniosek Pana Janusza Kamienieckiego, działającego w imieniu Pana Piotra Gryciuka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku pensjonatowego, budynku bosmanatu i hangaru na łodzie na działkach 192/270 i 192/271, w miejscowości Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000.
Mając na uwadze postanowienie znak GN-7624/1/09 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w dniu 4 maja 2009 r., nakładające na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak RDOŚ-28-OON-6635-0011-034-1/09/ab z dnia 6 kwietnia 2009 r. (data wpływu) i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS-4316/05/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. i znak ZNS-4316/05-01/09 z dnia 12 marca 2009 r., przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pokój nr 3, w godzinach od 7.00 do 15.00. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

Data powstania: czwartek, 16 lip 2009 13:50
Data opublikowania: piątek, 17 lip 2009 12:59
Data przejścia do archiwum: środa, 12 sie 2009 07:30
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2724 razy