BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

xv/73/2011

z dnia: 29 listopada 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z gminą Pisz oraz Nadleśnictwem Maskulińskim i Nadleśnictwem Pisz w przedmiocie realizacji wspólnej inwestycji pod nazwą: "Remont drogi gminnej relacji Karwica-Pisz dla wzmocnienia systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zapobiegania katastrofom w kompleksie leśnym Puszczy Piskiej przebiegającej przez leśnictwa Drapacz i Turośł na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie oraz leśnictwa Przerośl na terenie Nadleśnictwa Pisz."

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-NIda do podpisania porozumienia w przedmiocie realizacji inwestycji, o której mowa w §1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 gru 2011 12:59
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1826 razy