BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/69/2011

z dnia: 29 listopada 2011 r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity:Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1.

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (M.P. z 2011 nr 95 poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1q do kwoty 55,00 zł za 1 q.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 gru 2011 12:59
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2153 razy