BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/85/2012

z dnia: 9 lutego 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Ruciane-Nida na okres od dnia 1 marca 2012r. do 28 lutego 2013r.
Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2011r. Nr 142, poz. 1591 z poźniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu scieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm. ) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przedstawioną przez Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Ruciane-Nida w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/85/2012
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 9 lutego 2012 r.


WYSOKOŚĆ CEN W TRARYFIE JEDNOCZŁONOWEJ


Cena dostarczenia 1m3 wody wynosi - 2,17 zł.

Cena odbioru 1m3 ścieków wynosi - 4,46zł.

Ceny za 1 m3 dostarczonej wody oraz za 1m3 odbioru i odprowadzenia ścieków obowiązują przy rozliczeniach za pomocą wodomierzy, innych urzadzeń pomiarowych oraz przy rozliczeniach ryczałtowych.

Miesięczna opłata stała za wodomierz:

ø 15-20 - 2,17zł.

ø 25 - 4,09zł.

ø 32 - 4,64 zł.

ø 40 - 6,09 zł.

ø 50 - 11,82 zł.

ø 80 - 13,93 zł.

ø 100 - 15,51 zł.

Do cen i opłat stałych należy doliczyć należny podatek VAT.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 15 lut 2012 09:25
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2334 razy