BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/87/2012

z dnia: 9 lutego 2012 r.
w sprawie: powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skarg.
Na podstawie art. 21 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz § 16 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida (Dz. Urz. Woj. Warm-Mazur z 2003r. Nr 114, poz. 1521 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się doraźną Komisję Rady Miejskiej Ruciane-Nida w składzie:

1) Ewa Skrajna

2) Teresa Grzęda

3) Mirosław Kaczmarczyk

4) Eugeniusz Karowiec

5) Wojciech Czaplicki.

§ 2.

Zadaniem komisji jest rozpatrzenie skarg:

- ...... na działalność pracowników Urzędu i Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida,

- ...... na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida i V-ce Burmistrza.

§ 3.

Komisja jest zobowiązana zakończyć pracę najpóźniej na 7 dni przed dniem odbycia kolejnej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida i w tym terminie przedłożyć Radzie sprawzdanie ze swej pracy wraz z projektem uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 15 lut 2012 09:25
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1612 razy