BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/101/2012

z dnia: 28 marca 2012 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012-2019.
Na podstawie art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012-2019, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 kwi 2012 13:08
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1614 razy