BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/109/2012

z dnia: 28 marca 2012 r.
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szeroki Bór II
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz ze zmianami) oraz art. 14 i 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 wraz ze zmianami), Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1.


1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szeroki Bór II

2. Ustala się dominujące funkcje terenów określonych w w załączniku do niniejszej uchwały - zabudowa rekreacji indywidualnej, grunty rolne.

§ 2.

Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x) .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kukiełkox) Obwieszczenie rozplakatowano dnia 2 kwietnia 2012r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 kwi 2012 13:08
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1592 razy