BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/70/2004

z dnia: 27 lipca 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i w związku z art. 13 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 8 lat części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida ozn. Nr geod. 115/34, o pow. 5233 m2, położonej w Rucianem-Nidzie dla dotychczasowego dzierżawcy.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. * .


* - rozplakatowano dnia 06 sierpnia 2004 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 sty 2007 22:48
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2156 razy