BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/107/2012

z dnia: 28 marca 2012 r.
w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego oraz wyrażenia zgody na sprzedaż.
Na podstawie art. 34 ust. 6, 6a i 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu na rzecz najemcy budynku mieszkalnego, stanowiącego w całości przedmiot najmu wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym, usytuowanych na działce o nr geod. 124/1 położonych w miejscowości Wejsuny.

§ 2.

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności budynku mieszkalnego oraz przynależnego budynku gospodarczego, o których mowa w § 1 uchwały wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z tych budynków.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie. x/

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox/ rozplakatowano dnia 2 kwietnia 2012r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 kwi 2012 13:08
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1653 razy