BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

xx/104/ 2012

z dnia: 28 marca 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, ozn. nr geod. 91/20, o pow. 1000 m2, położonej w Krzyżach, w celu poprawy warunków zagospodarowania terenu przyległego ozn. nr. geod. 91/19.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr XVI/82/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 2 kwietnia 2012r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 kwi 2012 13:08
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1707 razy