BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/117/2012

z dnia: 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Ruciane-Nida zadań z zakresu administracji rządowej
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Gmina Ruciane-Nida przyjmuje do realizacji w 2012 roku powierzone przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujacych się na terenie Gminy Ruciane-Nida.

§ 2.

1. Przyjęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Ruciane-Nida, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 Wojewoda Warmińsko - Mazurski przekaże Gminie Ruciane-Nida dotację celową w wysokości 6.000 zł w terminie 45 dni od daty podpisania porozumienia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 maj 2012 10:09
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1535 razy