BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/121/2012

z dnia: 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.);b: Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, ozn. nr geod. 108/10, o pow. 23m2, położonej w Rucianem-Nidzie, w celu poprawy warunków zagospodarowania terenu przyległego ozn. nr geod. 108/4.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 7 maja 2012r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 maj 2012 10:09
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1829 razy