BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/71/2004

z dnia: 27 lipca 2004 r.
w sprawie: zmiany § uchwały nr XXI/60?2004 z dnia 16 czerwca 2004 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu wsi Iznota, gmina Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

§ 2 uchwały nr XXI/60/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 16 czerwca 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu wsi Iznota, gmina Ruciane-Nida otrzymuje następujące brzmienie:


§ 2

Zakres ustaleń planu miejscowego obejmuje:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego kulturowego zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów; 12)stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:

1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości
2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej
3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji
4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, handlowych których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8
5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych,
6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ochronnych także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. * .


* - rozplakatowano dnia 06 sierpnia 2004 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 sty 2007 22:47
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1969 razy