BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/111/2012

z dnia: 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 8 sierpnia 2011r. (data wpływu do Biura Rady 18 sierpnia 2011r.) Pana ............ na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida Pana Zbigniewa Opalacha w związku z niezastosowaniem się do przepisu art. 61 Konstytucji RP i zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001r. zawartych w art. 13 ust. 1, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów zawartych w skardze Rada Miejska uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 maj 2012 10:54
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1534 razy