BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/112/2012

z dnia: 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 27 grudnia 2011r. (data wpływu do Biura Rady 4 stycznia 2012r.) Państwa ............ na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida Zbigniewa Opalach oraz Vice Burmistrza Zdzisława Stecka, po zapoznaniu się ze stanowiskiem doraźnej komisji Rady Miejskiej ds rozpatrzenia skarg w sprawie zarzutów zawartych w skardze, Rada Miejska Ruciane-Nida uznaje skiargę za nieuzasadnioną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącym niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 maj 2012 10:54
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1640 razy
Copyright @ 2003 Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida Administrator: Jacek Izdebski mail
tel. 87 425 44 42   
System PUBLIKATOR