BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/113/2012

z dnia: 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

W Załączniku do Uchwały Nr XX/100/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 marca 2012r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomniości zwierząt § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4 W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo Aliny i Zdzisława Ochenkowskich w miejscowości Wojnowo 57."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 maj 2012 10:54
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1565 razy