BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/72/2004

z dnia: 27 lipca 2004 r.
w sprawie: Ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 264 zm. : Dz. U. z 2004 r. Nr 47, poz. 448) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida w wysokości: 1/. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.000 zł. 2/. Dodatek funkcyjny w kwocie 1.490 zł. 3/. Dodatek specjalny w wysokości 1.372,50 zł.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr VIII/27/2003 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 21 marca 2003 r.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 sty 2007 22:47
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2069 razy