BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/125/2012

z dnia: 31 maja 2012 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 grudnia 2011r. postanawia się dokonać następujących zmian :

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę : 46 799,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 132 739,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 85 940,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Zestawienie ,, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.” stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

Zestawienie ,,Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych). Stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4.

Budżet na 2012r. po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów ogółem – 28 434 583,80zł w tym :

- dochody majątkowe : 7 671 027,00 zł

- dochody bieżące : 20 763 556,80zł

2) plan wydatków ogółem- 26 949 840,80zł. w tym :

- wydatki majątkowe : 6 230 044,00 zł

- wydatki bieżące : 20 719 796,80 zł.

§ 5.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 5.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega rozplakatowaniu x/.

Przewidniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko*rozplakatowano dnia 6 czerwca 2012r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 cze 2012 11:12
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1562 razy