BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/122/2012

z dnia: 31 maja 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 370 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Ruciane-Nida za 2011 rok, składające się z:

1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,

3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ruciane-Nida za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 cze 2012 11:12
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1540 razy