BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/142/2012

z dnia: 27 czerwca 2012 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 grudnia 2011r. postanawia się dokonać następujących zmian :

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę : 221 121 ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększyć plan wydatków o kwotę:1 147 002,49zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 169 134,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4) w § 3 uchwały Nr XVI/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2012r. kwotę : ,, 1 484 743,00zł ‘’zastępuje się kwotą : ,, 727 995,51zł.’’

5) w § 4 uchwały Nr XVI/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2012r. wyrazy : ,, Przychody budżetu w wysokości 0,00zł ‘’ zastępuje się wyrazami ,, Przychody budżetu w wysokości 756 747,49zł ”.zgodnie z załącznikiem 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zestawienie, ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.” stanowi złącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zestawienie ,, Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Fundacji Spójności.” stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4.

Zestawienie ,, Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012r. ‘’ stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet na 2012r. po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów ogółem – 28 655 704,80zł w tym :

- dochody majątkowe : 7 886 148,00 zł

- dochody bieżące : 20 769 556,80zł

2) plan wydatków ogółem- 27 927 709,29zł. w tym :

- wydatki majątkowe : 6 455 046,00 zł

- wydatki bieżące : 21 472 663,29 zł.

§ 6.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 7.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega rozplakatowaniu.

Przewidniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko*rozplakatowano dnia 4 lipca 2012r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 lip 2012 16:02
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1611 razy