BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/137/2012

z dnia: 27 czerwca 2012 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 i 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3, art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1.
W § 1 uchwały Nr IX/32/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów", dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Powierza sie Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie realizację zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych poprzez eksploatację instalacji, urządzeń i wyposażenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie i Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wysiece oraz stacji przeładunkowych odpadów komunalnych w Wysiece (gm. Bartoszyce), Medynach (gm. Lidzbark Warmiński), Polskiej Wsi (gm. Mrągowo) oraz Kotle Dużym (gm. Pisz), współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, oraz innych instalacji związanych z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów na obszarze realizacji projektu pn.: ,,System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów". Powierzenie może obejmować także prowadzenie procesu zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, z wyłączeniem ich zbierania i transpotru. Zakres i warunki powierzenia prowadzenia procesu zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych określone zostaną w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Gminą i Spółką".

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 lip 2012 16:02
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1597 razy