BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/139/2012

z dnia: 27 czerwca 2012 r.
w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ruciane-Nida oraz jej jednostkom podległym a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 , Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania w części lub całości, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „należnościami” przypadających Gminie Ruciane-Nida i jej jednostkom podległym od osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2) Uchwała określa również warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi, o których mowa w ust. 1 stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazuje organy lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

3) Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się wobec należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ulgach w spłacie należności - rozumie się przez to umarzanie w części lub w całości, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

2) jednostkach podległych - rozumie się przez to nieposiadające osobowości prawnej zakłady i jednostki budżetowe Gminy Ruciane-Nida,

3) należności - rozumie się przez to należność pieniężną o charakterze cywilnoprawnym (należność główną), przypadającą od jednego dłużnika, należne odsetki i należności uboczne tj. koszty dochodzenia należności, na dzień złożenia wniosku o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie jej płatności na raty,

4) organach - rozumie się przez to Burmistrza Rucianego-Nidy ,

5) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L 214 z 9.08.2008, str.3),

6) dłużniku - należy rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na których ciąży zobowiązanie wobec Gminy Ruciane-Nida w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

§ 3.

1. Należności mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli zachodzi jedna z niżej wymienionych przesłanek:

1) dłużnik - osoba fizyczna - zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł,

2) dłużnik -osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by wyegzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,

6) kwota należności głównej nie przekracza 10 zł.

2. Należności mogą być umarzane w całości lub w części:

1) na wniosek dłużnika - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6,

2) z urzędu - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2,3,4,

3. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie odsetek od tej należności i należności ubocznych,

4. W przypadku częściowego umorzenia należności głównej:

1) umorzeniu podlegają również odsetki od tej należności i należności uboczne, w takim samym stosunku jak umorzona należność główna,

2) nieumorzona i niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami od tej należności i należnościami ubocznymi,

5. Umarzanie należności w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4.

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym na wniosek dłużnika mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności lub płatność całości lub części należności może być rozłożona na raty.

2. Okres odroczenia terminu płatności należności oraz okres pomiędzy płatnościami poszczególnych rat należności nie mogą być dłuższe niż 12 miesięcy, natomiast okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może przekroczyć 60 miesięcy.

3. W razie niedotrzymania odroczonego terminu zapłaty należności, bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została należność rozłożona, należność w tej części staje się wymagalna wraz z odsetkami od tej należności i należnościami ubocznymi.

§ 5.

Do umarzania, odraczania, rozłożenia na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest Burmistrz Rucianego-Nidy lub osoba przez niego upoważniona – jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza jednorazowo 5 000,00zł, a jeżeli wartość należności przekracza 5 000,00zł – Burmistrz Rucianego-Nidy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej .

§ 6.

Przez wartość należności pieniężnej , o której mowa w § 5, rozumie się należność główna bez odsetek i kosztów ubocznych. Organ właściwy do umarzania należności pieniężnej jest również uprawniony do umorzenia odsetek i innych należności , takich jak koszty wynikające z powstania zaległości , koszty dochodzenia roszczeń, bez względu na ich wartość.

§ 7.

Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnego oświadczenia woli organu uprawnionego do udzielenia ulgi.

§ 8.

1. Stosowanie ulg w spłacie należności następuje po przeprowadzeniu indywidualnego postępowania wyjaśniającego polegającego na zbadaniu stanu majątkowego dłużnika oraz zbadaniu okoliczności uzasadniających podjęcie decyzji w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia wnioskowanych ulg.

2. Dłużnik na żądanie organów, w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym ma obowiązek dostarczania organom wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów.

§ 9.

1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stosowanie umorzeń, odroczeń oraz rozłożeń na raty należności na podstawie niniejszej uchwały, stanowi pomoc de minimis i odbywa się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). Do pomocy tej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. U. WE L 379 z 28.12.2006).

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 nie będzie udzielana w przypadkach określonych w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

3. Badanie dopuszczalności pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszej uchwały nastąpi po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i stwierdzeniu istnienia okoliczności wskazanych w § 3 ust. 1 pkt. 5 oraz § 4 ust. 1, uzasadniających udzielenie ulg w spłacie należności, zgodnie z § 7.

4. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, o której mowa w ust. 1 jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę, w okresie roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek o udzielenie ulgi i dwóch poprzednich lat kalendarzowych, nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - 100 tys. euro.

5. Przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy na podstawie niniejszej uchwały, jeżeli otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalności intensywności pomocy.

6. Udzielenie pomocy zgodnie z warunkami określonymi w uchwale nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej i nie podlega opiniowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7. Warunkiem otrzymania przez przedsiębiorcę pomocy de minimis na podstawie uchwały jest złożenie wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi następujących dokumentów:

1) zaświadczeń o pomocy de minimis w okresie roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek o udzielenie ulgi i dwóch poprzednich lat kalendarzowych lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie bądź oświadczenia o nieotrzymaniu tej pomocy,

2) informacji na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

3) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości bądź zestawień przychodów i kosztów za okres bieżący i za okres 3 ostatnich lat obrachunkowych,

4) innych uzupełniających informacji i dokumentów na żądanie organu udzielającego pomocy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida,

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewidniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 lip 2012 16:02
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1884 razy