BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXV/150/2012

z dnia: 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z usług Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie.
Na podstawie art. 14 ust. 5, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Usługi świadczone przez Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie i oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ukcie prowadzone przez gminę Ruciane-Nida w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2

Za usługi świadczone przez Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie i oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ukcie, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w §1, ustala się opłatę w wysokości:
1) za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie - 1,10 zł. (słownie jeden zł. dziesięć groszy) za 1 godzinę,
2) za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ukcie - 0,80 zł. (słownie: osiemdziesiąt groszy) za 1 godzinę.

§ 3

1. Opłata, o której mowa w §2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych.
2. Wysokość opłaty określona w §2 ulega obniżeniu:

1) o 20% na 2-gie dziecko,
2) o 40% na 3-cie i kolejne dzieci.

3. Opłatę wnosi się miesięcznie do dnia 20 danego miesiąca.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIII/63/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 31 sie 2012 15:08
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1555 razy