BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXV/152/2012

z dnia: 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie: emisji obligacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.159 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1

1) Gmina Ruciane-Nida wyemituje 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
2) Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3) Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5) Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych kwocie 500 000,00zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 500 000,00zł

§ 3

1) Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1. seria A12 o wartości 200.000 zł,
2. seria B12 o wartości 200.000 zł,
3. seria C12 o wartości 200.000 zł,
4. seria D12 o wartości 200.000 zł,
5. seria E12 o wartości 200.000 zł,

2) Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2012 r.
3) Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4) Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

1) Wykup obligacji nastąpi po upływie:

1. 3 lat od daty emisji obligacji serii A12,
2. 4 lat od daty emisji obligacji serii B12,
3. 5 lat od daty emisji obligacji serii C12,
4. 6 lat od daty emisji obligacji serii D12,
5. 7 lat od daty emisji obligacji serii E12.

2) Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej
3) Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 5

1) Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
2) Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3) Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4) Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5) Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ruciane-Nida w latach 2013-2019.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 wrz 2012 15:11
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1798 razy